Felsökning

Börja med att kontrollera följande om det uppstår något problem:

Är anslutningarna riktigt gjorda?
Använd apparaten enligt anvisningarna i denna bruksanvisning?
Fungerar de olika komponenterna rätt?

Gå igenom symptomen i detta avsnitt om apparaten inte fungerar på rätt sätt.

Om symptomen inte stämmer överens med de som beskrivs här bör du kontakta din återförsäljare då det kan vara fel på den här enheten. Dra i så fall omedelbart ur stickproppen ur vägguttaget och vänd dig till den butik där du köpte den här enheten.

Strömmen slås inte på / Strömmen stängs av

Kontrollera att kontakten är ordentligt isatt i nätuttaget.

Insomningstimern är inställd. Slå på strömmen igen.

“Automatisk standby” är valt. “Automatisk standby” aktiveras efter en viss tids inaktivitet. För att deaktivera “Automatisk standby” ska “Automatisk standby” i menyn väljas till “Av”.

Skyddskretsen har aktiverats på grund av hög temperatur inuti enheten. Stäng av strömmen och vänta ca en timme tills enheten har svalnat och slå sedan på strömmen igen.

Installera om apparaten på ett ställe med bra ventilation.

Kontrollera högtalaranslutningarna. Skyddskretsen kan ha aktiverats på grund av kortslutna högtalarkablar eller av att en ledare har lossnat och kommit i kontakt med enhetens bakpanel. Koppla loss nätkabeln och åtgärda felet, t.ex. genom att vrida ihop ledarna ordentligt eller reparera kontakten, och återanslut sedan ledaren.

Sänk volymen och slå på strömmen igen.

Förstärkarkretsen i den här enheten fungerar inte. Dra ut nätkabeln ur vägguttaget och kontakta vårt kundcenter.

Strömmen till ZONE2 sätts på. För att stänga av strömmen till den här enheten (standby) trycker du på ZONE2 ON/OFF på huvudenheten eller på POWER  Power Button -knapparna efter att du tryckt på ZONE2-knappen på fjärrkontrollen för att stänga av strömmen till ZONE2.

Funktionerna kan inte utföras med fjärrkontrollen

Batterierna är förbrukade. Sätt i nya batterier.

Använd fjärrkontrollen inom ett avstånd på ca 7 m från apparaten och i en 30° vinkel.

Ta bort allt som står i vägen mellan apparaten och fjärrkontrollen.

Sätt i batterierna på rätt sätt och kontrollera markeringarna Thread-Plus och Tread-Minus .

Apparatens fjärrkontrollsensor utsätts för stark belysning (direkt solljus, fluorescerande belysning e.likn.). Flytta apparaten till en plats där fjärrkontrollsensorn inte utsätts för stark belysning.

Funktionsområdet stämmer inte överens med den zon som har ställts in på fjärrkontrollen. Tryck på MAIN- eller ZONE2-knappen för att välja verksam zon för fjärrkontrollen.

Om du använder en 3D-videoenhet kan det hända att fjärrkontrollen inte fungerar på grund av effekter i den infraröda kommunikationen mellan enheterna (t.ex. TV och 3D-glasögon). Rikta i så fall om enheterna för 3D-kommunikation och ändra avståndet mellan dem så att du är säker på att de inte påverkar fjärrkontrollfunktionen för den här enheten.

Inget visas på enhetens display

Ställ in “Dämpa display” på något annat än “Av” på menyn.

Displayen stängs av när ljudläget ställs in på “Pure Direct”.

Inget ljud hörs

Kontrollera anslutningarna till alla enheter.

Sätt i anslutningskablarna hela vägen i uttagen.

Kontrollera att ingångar och utgångar inte har förväxlats.

Kontrollera om kablarna är skadade.

Kontrollera att högtalarkablarna är rätt anslutna. Kontrollera att kablarnas ledare är i kontakt med högtalaranslutningarnas metalldelar.

Dra åt högtalaranslutningarna ordentligt. Kontrollera att högtalaranslutningarna inte är lösa.

Kontrollera att rätt ingångskälla har valts.

Justera volymen.

Avaktivera ljuddämpningen.

Kontrollera inställningen för den digitala ljudingången.

Kontrollera inställningen för den digitala ljudutgången på den anslutna enheten. På vissa enheter är den digitala ljudutgången avstängd som standardinställning.

Om hörlurar är anslutna i PHONES-uttaget på huvudenheten spelas inget ljud upp från högtalaranslutningarna eller PRE OUT-anslutningen.

Det hörs inget ljud när den här enheten är ansluten till en annan enhet med DVI-D-anslutning. Gör en separat ljudanslutning.

Förväntat ljud hörs inte

Maxvolymen är för lågt inställd. Ange maxvolymen med hjälp av “Begränsning” på menyn.

Lämplig volymkorrigeringsbehandling utförs beroende på ingående ljudformat och inställningar, och det är därför inte säkert att volymen når upp till sin övre gräns.

Kontrollera anslutningen på HDMI-anslutningarna.

För att mata ut HDMI-ljud från högtalarna ska “HDMI-ljud ut” ställas in på “AVR” på menyn. Ställ in på “TV” för att ljudet ska höras från TV: n.

Kontrollera att ljudutgången är inställd på AV-förstärkare på TV:n när du använder HDMI-kontrollfunktionen.

Kontrollera att högtalarkablarna är rätt anslutna.

Kontrollera att något annat än “Ingen” har ställts in i “Högtalarkonfig.” på menyn.

Kontrollera inställningen “Tilldelningsläge” på menyn.

Ljudet hörs endast från fronthögtalarna och subwoofern när ljudläget är “Stereo” eller “Virtual”.

Kontrollera subwooferns anslutningar.

Slå på strömmen till subwooferhögtalaren.

Ställ “Högtalarkonfig.” – “Subwoofer” i menyn på “Ja”.

När “Högtalarkonfig.” - “Fram” i menyn är inställt på “Stora” och beroende på ingångssignal och ljudläge är det inte säkert att något ljud hörs från subwoofern.

När ingen ljudsignal för subwoofer (LFE) ingår ibland ingångssignalerna är det inte säkert att ljudet hörs från subwoofern.

Du kan ställa in så att ljudet alltid hörs från subwoofern genom att ställa in “Subwooferläge” på “LFE+Main”.

Kontrollera att inställningen för den digitala utgången på den anslutna enheten är “DTS”.

Ställ in “Avkodning” på “Auto” eller “DTS” i menyn.

Utför HDMI-anslutningar.

Kontrollera inställningen för den digitala ljudutgången på den anslutna enheten. “PCM” är standardinställning på vissa enheter.

Dessa kan inte väljas när “Högtalarkonfig.” - “Center” och “Surround” har angetts i “Ingen”.

Dolby PL 2-Roman Numeral eller DTS Neo:6 kan inte väljas när du lyssnar i hörlurar.

Dessa kan inte väljas om du inte har utfört Audyssey®-inställningar.

Byt till ett annat ljudläge än “Direct” eller “Pure Direct”.

Dessa kan inte väljas när du använder hörlurar.

Kontrollera att en analog signal eller PCM-signal (samplingsfrekvens = 44,1/48 kHz) matas in. För uppspelning av flerkanalssignaler som Dolby Digital eller DTS surround kan inte “M-DAX” användas.

Byt till ett annat ljudläge än “Direct” eller “Pure Direct”.

Digital ljudsignal som matas in i HDMI-kontakten eller digitala ljudanslutningar (OPTICAL/COAXIAL) kan inte spelas upp. Använd analoga anslutningar.

Om du lyssnar på ljud från en Bluetooth-enhet i ZONE2, avlägsna alla hinder mellan Bluetooth-enheten och denna enhet och använd den inom ett område på ungefär 10 m.

Ljudet avbryts eller ljudstörningar hörs

Ljudet kan avbrytas om överföringshastigheten från USB-minnesenheten är låg.

Hastigheten för nätverkskommunikation kan vara låg eller radiostationen kan vara upptagen.

Avståndet mellan den här enheten och iPhone ska vara minst 20 cm när du ringer.

Ändra riktning eller plats för antennen.

Använd en utomhusantenn.

Avskilj antennen från andra anslutningskablar.

Sänk volymen.

Ställ “Av” på ECO Mode. När “På” eller “Automatisk” är ställt på ECO Mode kan ljudet bli förvrängt när uppspelningsvolymen är för hög.

Interferensproblem på grund av närbelägen utrustning kan påverka uppspelningen. Byt i så fall till en trådbunden LAN-anslutning.

Särskilt när du spelar upp stora musikfiler, beroende på ditt trådlösa nätverk och miljön, kan uppspelningsljudet avbrytas. I sådant fall bör nätverket kopplas med kabel.

Ingen bild visas på TV:n

Kontrollera anslutningarna till alla enheter.

Sätt i anslutningskablarna hela vägen i uttagen.

Kontrollera att ingångar och utgångar inte har förväxlats.

Kontrollera om kablarna är skadade.

Se till så att ingångsinställningarna överensstämmer med ingången för TV:n som är ansluten till denna enhet.

Kontrollera att rätt ingångskälla har valts.

Kontrollera inställningen för videoingångsanslutningen.

Kontrollera att spelarens upplösning motsvarar TV:ns.

Kontrollera om TV: n är kompatibel med kopieringsskydd (HDCP). Vid anslutning till en enhet som inte är kompatibel med HDCP matas inte videobilden ut korrekt.

HDMI-signalen kan inte konverteras till en analog signal. Använd analoga anslutningar.

Använd en “High Speed HDMI cable with Ethernet” eller “High speed cable” med en HDMI-logotyp om du vill spela upp video i 4K (60/50 Hz).

För vissa kombinationer av enheter fungerar inte enheterna på rätt sätt vid DVI-D-anslutning på grund av kopieringsskydd (HDCP).

Videokonverteringsfunktionen fungerar inte alltid när vissa videosignaler matas in från en spelkonsol. Anslut ingången till en utgång av samma typ på monitorn.

Filmen som spelas upp visas inte i bakgrunden till menyn om menyn används under uppspelning av en av följande videosignaler.
- Vissa bilder med 3D-innehåll
- Bilder i datorupplösning (exempelvis: VGA)
- Video med annat bildförhållande än 16:9 eller 4:3
- 4K-video

Menyskärmen visas inte på TV:n

Menyskärmen visas endast på den här enheten och en TV som är ansluten med en HDMI-kabel. Om enheten och TV:n är anslutna via en annan videoutgång visas funktionerna på enhetens display när du använder enheten.

Statusinformationen visas inte på TV-skärmen om en av följande videosignaler spelas upp.
- Vissa bilder med 3D-innehåll
- Bilder i datorupplösning (exempelvis: VGA)
- Video med annat bildförhållande än 16:9 eller 4:3
- 4K (60/50 Hz)-video

När en 2D-video konverteras till en 3D-video på TV:n visas inte menyskärmen och statusinformationen på rätt sätt.

Menyskärmen och statusinformationen visas inte i uppspelningsläget Pure Direct. Byt till ett annat ljudläge än Pure Direct.

Ange inställningen “TV-format” på menyn efter vad som är lämpligt för TV:n.

iPod kan inte spelas upp

Alla iPod-varianter kan inte användas via anslutning till USB-porten.

Om du ansluter din iPod med en annan USB-kabel än originalkabeln är det inte säkert att din iPod kan identifieras. Använd en äkta USB-kabel.

Denna enhet och datorn / iPhone / iPod touch / iPad är inte anslutna till samma nätverk (LAN). Anslut den till samma nätverk som den här enheten.

Den inbyggda programvaran i iTunes / iPhone / iPod touch / iPad är inte kompatibel med AirPlay. Uppdatera den inbyggda programvaran till den senaste versionen.

Volymen för iTunes / iPhone / iPod touch / iPad är inställd på lägsta nivån. Volymen för iTunes / iPhone / iPod touch / iPad är länkad till volymen på den här enheten. Ställ in lämplig volymnivå.

AirPlay-uppspelning utförs inte eller också är den här enheten inte vald. Klicka på AirPlay-ikonen Triangle-waku på iTunes- / iPhone- / iPod touch- / iPad-skärmen och välj den här enheten.

Stäng ned program som körs i bakgrunden på iPhone/iPod touch/iPad och spela sedan igen med AirPlay.

Vissa yttre faktorer kan påverka den trådlösa anslutningen. Ändra nätverksmiljön genom att t.ex. minska avståndet till nätverkets trådlösa åtkomstpunkt.

Aktivera inställningen ”Tillåt iTunes-ljudkontroll från fjärrhögtalare” på iTunes. Sedan kan du spela upp, pausa och hoppa över åtgärder med hjälp av fjärrkontrollen.

USB-minnesenheter kan inte spelas

Apparaten kan inte detektera USB-minnesenheten. Koppla loss USB-minnesenheten och koppla in den igen.

Det finns stöd för USB-minnesenhet med masslagringskapacitet.

Den här enheten stöder inte anslutning via en USB-hubb. Anslut USBminnesenheten direkt till USB-porten.

USB-minnesenheten ska vara formaterad i FAT16 eller FAT32.

Det är inte säkert att alla USB-minnesenheter fungerar. Vissa USB-minnesenheter kan inte identifieras. När du använder en bärbar hårddisk som är kompatibel med USB-anslutning och som kräver ström från en nätadapter ska du använda nätadaptern som medföljer hårddisken.

Om filtypen inte stöds av den här enheten visas inte filen.

Den här enheten kan spela upp filer som ligger åtta lager djupt i filhierarkin. Maximalt 5000 filer (mappar) kan visas i varje lager. Ändra USB-minnesenhetens mappstruktur.

När det finns flera partitioner på USB-minnesenheten visas endast filerna på den första partitionen.

Filerna har skapats i ett format som inte stöds av den här enheten. Kontrollera vilka format som stöds av enheten.

Du försöker spela en fil med ett upphovsrättsskyddat innehåll. Kopieringsskyddade filer kan inte spelas på denna apparat.

Uppspelning kanske inte är möjlig om albumomslagets filstorlek överskrider 2 MB.

Filnamn på en iPod/USB-minnesenhet visas inte på rätt sätt

Tecken som inte kan visas används. Tecken som inte kan visas med denna apparat ersätts med “. (punkt)”.

Bluetooth kan inte spelas upp

Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheten har inte aktiverats. Läs om hur du aktiverar Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheten i dess bruksanvisning.

För Bluetooth-enheten närmare den här enheten.

Bluetooth-enheten kan inte ansluta till den här enheten om den inte är kompatibel med A2DP-profilen.

Starta om Bluetooth-enheten och försök igen.

För Bluetooth-enheten närmare den här enheten.

Avlägsna alla hinder mellan Bluetooth-enheten och den här enheten.

För att undvika elektromagnetiska störningar ska den här enheten placeras långt från mikrovågsugnar, trådlösa LAN-enheter och andra Bluetooth-enheter.

Återanslut till Bluetooth-enheten.

Det går inte att spela upp Internet-radio

LAN-kabeln har inte anslutits rätt eller ingen anslutning till nätverket. Kontrollera anslutningarna.

Gör en nätverksdiagnos.

Utsändningen från den valda radiostationen görs i ett format som inte stöds av enheten. Formaten som kan spelas upp med den här enheten är MP3, WMA och AAC.

Brandväggsfunktionen är aktiverad på routern. Kontrollera inställningarna för brandväggen.

IP-adressen är fel.

Kontrollera att routern är påslagen.

Aktivera DHCP-serverfunktionen på routern för att hämta IP-adressen automatiskt. Ställ även in den här enhetens DHCP-inställning på “På”.

Ange IP-adress och proxyadress på den här enheten om du hämtar IP-adressen manuellt.

Vissa radiostationer har tyst utsändning under delar av dygnet. I detta fall hörs inget ljud. Vänta en stund och välj sedan samma radiostation igen eller en annan radiostation.

Radiostationen har upphört med sina sändningar. Registrera radiostationer som har utsändningar.

Den valda radiostationen har inga utsändningar. Välj en radiostation som har utsändningar.

Musikfiler på en dator eller NAS kan inte spelas upp

Filerna har lagrats i ett format som inte är kompatibelt med denna apparat. Spela in filerna i ett kompatibelt format.

Kopieringsskyddade filer kan inte spelas på denna apparat.

Du kan inte använda apparatens USB-port för anslutning till en dator.

Inställningarna för mediadelning är inte rätt. Ändra inställningarna för mediadelning så att enheten kan öppna mappar på datorn.

Datorns eller routerns brandvägg är aktiv. Kontrollera datorns eller routerns brandväggsinställningar.

Strömmen till datorn är inte på. Slå på strömmen.

Servern är inte igång. Starta servern.

Apparaten IP-adress är fel. Kontrollera apparatens IP-adress.

Även om datorn är ansluten till USB-port på den här enheten går det inte att spela upp musikfiler. Anslut datorn till den här enheten via nätverket.

Om filtypen inte stöds av den här enheten visas inte filen.

Om du använder en NAS som uppfyller DLNA-standarden kan du aktivera DLNA-serverfunktionen i inställningarna för NAS.

Om du använder en NAS som inte uppfyller DLNA-standarden kan du spela musiken via en dator. Ställ in mediadelningsfunktionen i Windows Media Player och lägg till NAS till den valda spelmappen.

Om anslutningen är begränsad ska ljudutrustningen anges som anslutningsmål.

Ett antal onlinetjänster kan inte användas

Onlinetjänsten kanske har upphört.

HDMI-kontrollfunktionen fungerar inte

Kontrollera att “HDMI-styrning” i menyn är inställt på “På”.

Det går inte att styra enheter som inte är kompatibla med HDMI-kontrollfunktionen. Dessutom, beroende på den anslutna enheten eller inställningarna, kanske HDMI-kontrollfunktionen inte fungerar. Manövrera i så fall den externa enheten direkt.

Kontrollera att inställningen för HDMI-kontrollfunktionen är aktiverad på alla enheter som har anslutits till den här enheten.

När du gör anslutningsrelaterade ändringar, t.ex. ansluter ytterligare en HDMI-enhet, kan det hända att inställningarna för länkfunktionen initieras. Stäng av den här enheten och de enheter som är anslutna via HDMI och slå sedan på dem igen.

Det går inte att ansluta till ett trådlöst LAN-nätverk

Nätverksnamnet (SSID), lösenordet eller krypteringsinställningarna angavs ej korrekt. Konfigurera nätverksinställningarna i enlighet med inställningsuppgifterna för den här enheten.

Korta ner avståndet mellan åtkomstpunkten till ditt trådlösa LAN och avlägsna alla hinder för att förbättra signalen innan du återansluter. Placera enheten långt ifrån mikrovågsugnar och andra åtkomstpunkter till nätverk.

Ställ in åtkomstpunktens kanalinställningar på tillräckligt avstånd från de kanaler som andra nätverk använder.

Den här enheten är inte kompatibel med WEP (TSN).

Kontrollera att routerns WPS-läge fungerar.

Klicka på knappen “Anslut”som visas på TV-skärmen inom 2 minuter.

Det krävs en router/inställningar som fungerar med WPS 2.0. Välj krypteringstypen till “Ingen”, “WPA-PSK (AES)” eller WPA2-PSK (AES).

Du kan inte ansluta med WPS-knappen om routerns krypteringsmetod är WEP/WPA-TKIP/WPA2-TKIP. Använd metoden “Sök nätverk” eller “Manuell” för att ansluta om så är fallet.

Uppdatera iPhone/iPod touch/iPad-programvaran till den senaste versionen.

Om du använder en USB-kabel för att konfigurera inställningarna måste den inbyggda programvaran på iOS-enheten stödja iOS5 eller senare. Om du konfigurerar inställningarna via en trådlös anslutning krävs stöd för iOS7 eller senare.

Tillbaka upp